نگاهی كوتاه به نوشته ها و نظرات در مورد صعود تیم استان زنجان به قله ماناسلو و گزارش كمیسیون بررسی حوادث، پیرامون حادثه در این برنامه توسط جبار ادیبی كوهنورد و طبیعت دوست زنجانی

   

                  ناله را هرچند میخواهم كه پنهانی كشم           سینه می گوید كه من تنگ آمدم فریاد كن
بعدازاینكه تیم كوهنوردی استان زنجان از صعود به قله ما نا سلوبرگشت مسائلی كه ازشروع حركت تیم تا صعود به قله وازدست دادن عزیزی ازتیم آزاد در منطقه افتاده بود از منظرهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت ، ازسرمقا له مجله كوه به قلم جناب آقای دكترحسن صالحی مقدم ، تا گزارش آقای حسن نجاریان، گزارش جناب آقای دكترحمیدی پزشك تیم ،آقای نادعلیان، سركارخانم پروانه كاظمی،آقای حسین مقدم،  جناب آقای دكتربهپور،گزارش سرپرست تیم زنجان آقای  بیات منش،ویكی ازدوستان كوهنوردجناب آقای نصیری  كه درسایت شان بنام (كلاغها) این صعود را ناجوانمردانه ترین صعوددرتاریخ كوهنوردی ایران نامیدند و0000تا بالاخره گزارش كمیسیون بررسی حوادث كوهنوردی درموردحادثه اتفاق افتاده درمنطقه واین برنامه منتشرشد.                                                                                                 0                                                                                                                                   

سرورعزیزوبزرگوارجناب آقای صالحی، درسرمقاله شماره 63مجله كوه اولویت رابه مسائل اخلاقی واجتماعی داده ودرادامه  مسائل فنی وامورتكنیكی رامطرح میكنند ودربخشی ازحرف اول می گویند، ((امروزبا گذشت حدود دودهه ازشروع دوباره هیمالیانوردی، تب تندی كه درمیان كوهنوردان كهنه كاروتازه از راه رسیده افتاده،مدت زمانی است كه به عرق نشسته ومیرود تا تمام رشته ها را پنبه كند0بدعتی كه بدون فرهنگ سازی وآمادگی بستر وزمینه بعداز دودهه محاق و فراموشی، احساسی وعجولانه گذاشته شد،محصولش طفل نوپایی بود كه باخودبیماری جنون آمیزرقابت،خودبزرگ بینی، چشم وهم چشمی،برتری طلبی،منفعت خواهی،درمقابل یكدیگركم نیاوردن وغیره رابه ارمغان آورد0وامروزه بدون گذشت می گوییم كه تاوقتیكه در برپاشنه نادانی وبی تجربگی میچرخد ونابخردی وناجوانمردی در پشت مدالهای رنگی بیرنگ شده اند باید بنشینیم وگوش جان بسپاریم به توجیه های ناشیانه وكودكانه مشتی سوداگركه با جانها بازی میكنندوچه زیبا گفت آن جوان باشرافت آذری:(لیوانی از روی میزنیفتاده و نشكسته است كه درباره آن بی تفاوت باشیم،بازندگی انسانی بازی شده وبا بی تفاوتی از كنارآن گذشته اند)وحالابایدشاهدسپیدشدن تك تك موهای مادری باشیم فرزندمرده.))ویا در بخشی دیگرذكر نموده اند((چند سالی است آمارهانشان از حداقل سابقه وبی تجربگی كسانی دارد كه پا به پامیر،قراقوروم وهیمالیا میگذارند،آیادو سال كوهنوردی وصعودكمتراز ده قله بالای چهارهزار متر واحیاناً صعودیك دماوندوآرارات برای صعودقله های بلندوحداكثرسابقه پنج سال كوهنوردی برای سرپرستی تیم های هیمالیا فاجعه نیست؟))و000مطالب بسیارآموزنده ای ازاول مقاله تا به آخرعنوان شده ،البته درحوزه نظر، كه عمل نمودن به آنها مستلزم برنامه مدون است0درحالیكه ما دائما تجربه ها را تكرار میكنیم ونمی آموزیم كه باید بابرنامه حركت كنیم0                                                                                      
حال سرورگرامی آیابه راستی این فرهنگ سازی وبسترسازی وانتقال تجربیات وآموزش بایدتوسط چه كسانی صورت گیرد؟ آیاغیراین است كه فدراسیون نقش اصلی واساسی درمورد نیروهای زیرمجموعه خود دارد0 آیا فكرنمی كنید كه سرمایه های انسا نیما ن رابه حال خودرها كرده ایم ووظایف اصولی خود رافراموش ،ونمی خواهیم اعتراف كنیم اشتباه دركجاست،! آیابه راستی این تب هیمالیانوردی را چه كسا نی بدون برنامه ریزی مدون وبسترسازی مناسب به جان جامعه كوهنوردی انداختند؟وصعود به قله هارابا مدال های رنگی سنجش كردند0آیاوظیفه مجله كوه بعنوان تنها نشریه معتبر،روشنگری نیست ؟بررسی دقیق وموشكافانه وروشن كردن زوایای تاریك قضایا وپاسخ اصولی به جامعه كوهنوردی، تا كوهنوردان وطبیعت دوستان دریابند كه حقایق چیست ومقصران اصلی وقایع چه كسانی هستند0آیا شما سرورعزیزكه پای بیانیه را امضاء نموده اید،ازدوستان پرسیدید، كه چه كسانی حتی بادریافت هزینه كارشناسی فنی برنامه موردنظر،ازبرنامه صعود،و از رزومه وسابقه سرپرستی همان كسی كه پنج سال سابقه كوهنوردی برای برنامه هیمالیا دارد درشواری برون مرزی دفاع كرده، واورامستحق برای سرپرستی دانسته وتائید كرده اند، ویامسئول فنی تیم راصددرصد تائید كردند، به علت اینكه با سرپرست كردن وی، اوشانس صعود به یك قله هشت هزار متری را از دست میداد0ویادرجلسه ای در شهرزنجان رئیس محترم فدراسیون درمقابل در خواست ناظرفدراسیون برای اردوها فرمودند با بودن آقای نجاریان احتیاجی به ناظرنیست،چراما فكر نمی كنیم بودن ناظردیگری میتواند، در شناخت بهترافراد تیم موثربوده،وتیم منسجم وبهتری باسرپرستی شایسته رهسپار منطقه شود0 جناب آقای صالحی آیا بعضی مواقع احساس نمیكنید مایك طرفه به قاضی رفته ونمی خواهیم وجهه ی خود رادربین جامعه كوهنوردی دوروبرمان خراب، ویا با مسئولین فدراسیون مشكل پیدا كنیم0شماسرورعزیزوقتی نوشتن یك نقد را به مقاله خود برنمی تابید وبدون اندكی تامل سریعاً در ذیل آن جوابیه می نویسید، چگونه فكر میكنید در بررسی این حادثه تمامی قضایا را دقیقاموردبررسی قرارداده اید0یا با دوستان عزیزی كه دراین كمیسیون وشورای سردبیری شما نیزهستند فقط دنبال بزی بلاگردان بوده ، واز خود سوال نكرده اید كه چرا با این عجله ؟آیا ما حوادث قبلی راكه اتفاق افتاده بوددركمیسیون مورد بررسی قرار داده، وبه این سرعت رای صادر كرده ایم؟! در حالیكه جناب آقای نجاریان یكی ازاعضا این جمع بوده، واین جلسات پشت درهای بسته بدون حضوركوهنوردان شایسته كشورمان كه بی طرف باشند، برگزارشده است0 بدون صدوریك بیانیه برای روشنگری وجلوگیری ازاشتباهات آینده ،تابتوانیم جلوی وقایع بعدی رابگیریم، آیا مامیخواهیم چه چیزی را ثابت كنیم؟حركت درپشت سیاست های فدراسیون یاپاسخ به جامعه كوهنوردی وهزاران سوال بی جواب0آقای صالحی عزیزشایداز زمانیكه این كمیته بررسی بدستورریاست فدراسیون تشكیل شد تمامی حوادث اتفاق افتاده را بیطرفانه مورد كنكاش قرار میداد وفراتر از مرزی كه تعیین شده بود حركت میكرد0درحال حاضر بسیاری ازآنان كه در صعودها جان باختند درمیان ما بودند وشاید كوهنورد فقید لیلا اسفندیاری با اندكی حمایت بعنوان بانوی ایرانی فاتح كوههای هیمالیا میتوانست درجمع چند كوهنورد برجسته كشورمان كه قله های هشت هزارمتری رایكی پس از دیگری درسال نود صعود كردند وفدراسیون گوشه چشمی به آنها دارد، باشد0شاید سرنوشت آن عاشق كوههای سربه فلك كشیده چنین بود كه پیكرش در قله ای سرد آرام گیرد تا مدعیان نتوانند حتی ازجنازه اش نیز استفاده نمایند.گرچه برای خانواده محترمشان بسیاردردناك بود،كه تصمیم بگیرند پیكر پاك لیلا به مجنونش بپیوندد،دربستری سفید وپاك ،نزدیك به ستاره ها،كه هرشب به اوچشمك زنند وماه با آنهمه زیبایی بر مزارپاكش نورافشا نی كند،با افسوس 0
                    بی خبرازحال هم خفتن چه سود                         برمزارمردگان خویش نالیدن چه سود
وآیا تماس مسئولین فدراسیون با سرپرست هیات كرمان درجهت حمایت مالی بدون تعیین شرایط ازمرحوم میرشكاری باعث نمی گردید كه اوبدون دغدغه خاطرصعود كند، ومجبورنباشد حتی اتومبیل خودرابرای تامین هزینه صعود بفروشد، تا بلكه بعد ازصعود به قله وبرگشت حمایت شود 0
                      اكنون كه دردست توام مرحمتی كن                       فرداكه شدم خاك چه سود اشك ندامت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  دوستان دیگری كه دركمیته بررسی حادثه بودند،جناب آقای موسوی نایب رئیس فدراسیون،جناب آقای داورپورمسئول كار گروه صعودهای ورزشی،آقای هادی صابری دبیر فدراسیون،آقای رضا زارعی مسئول كارگروه كوهنوردی وآموزش،آقای حسن جواهرپورمربی ومدرس كوهنوردی،دكترحمید مساعدیان فدراسیون پزشكی، آقای مهدی شیرازی عضو هیات تحریریه مجله كوه ، آقای دكتر بهپور پزشك  وبه عنوان شخص مطلع درمنطقه،همان طوریكه در چند سطر اول بیانیه شما نیز توصیه های اخلاقی كرده وازفرهنگ سازی وبسترسازی سخن گفته ، بدون این كه مشخص كنید،این وظایف به عهده كدام مجموعه بوده، وچه قصوری دراین سالها انجام گرفته است0 دوستان عزیز هیچ كس منكر اشتباه افراد نیست و این اشتباهات فردی و برنامه ریزی ناصحیح است كه منجر به اتفاقات ناگوار و جبران ناپذیر می گردد ولی بزرگواران، آب از سرچشمه گل آلود است و شما به دنبال نقش ایوان هستید و با شماردن چند خطا برای سرپرست تیم و مسئول فنی وپزشك تیم، آیا واقعا می توانیم نقش فدراسیون كوهنوردی وآن مجموعه محترم را منكر شویم ؟ تاكی می خواهیم این گونه برخورد كنیم و صادقانه نگوییم ریشه مشكلات در كجاست، وقتی شما اعضای محترم كمیته بررسی این گونه برخورد می كنید از دیگران چه انتظاری داریم كه در سایت ها با احساسات تمام سخن نگویند و این صعود را ناجوانمردانه نخوانند و قدری فكر نكنند كه ملاك جوانمردی و ناجوانمردی چیست واز اعضای تیم وسرپرست استان زنجان نقشی كاملا منفی در اذهان جامعه كوهنوردی ترسیم نمایند 0شما سروران گرامی یكبار از ریاست محترم فدراسیون بعنوان مطلع نخواستید روشن نمایند كه با توجه به اذعان خودشان در جلسه ای در زنجان ازوضعیت جسمی وتوان روحی مرحوم میر شكا ری قبلا كاملا آگاه بوده وموافق شر كت وی دراین برنامه نبوده، اخلاقا وظیفه داشته دیگران را در جریان قراردهد0 دوستان گرامی شاید بعداز مدتها كه از این صعود بگذرد،  به بسیاری ازسئوالات پاسخی پیدا  شود0ویا  جناب آقای نجاریان علت نداشتن قرارداد مكتوب بعنوان مسئول فنی، و قرار گرفتن تیم آزاد دركنارتیم مستقل زنجان،ویاعدم ارائه خدمات مطلوب را بیان نمایند0ویا جناب آقای عمیدی نقش آقای نجاریان را درهدایت تیم آزاد بیان كنند، ویاسرپرست تیم زنجان علت پذیرش این دوستان رادر كنار تیم ،كه آیااصراری در كار بوده ویا درمقابل عمل انجام شده قرار گرفته،ویا دیدن كامل فیلم های این جلسات میتواند در رفع ابهامات موثر باشد،ویا ممكن است گزارش سردار شرپاها هم جالب بوده كه چرا دركار امداد رسانی همكاری نكرده اند،وشاید دوستان عزیز،  در توان این نوشته نباشد، كه به ریز كامل قضایا بپردازد وفقط من درحد توان خواسته ام به بعضی ازموارد اشاره ای نموده، وقضاوت رابه كسانی بسپارم كه ازجاده عدل وانصاف خارج نشوند،وبدورازتعصب وجانبداری از كسی وتشكیلاتی نظرا ت روشنگرانه وعملی خودرابیان نمایند 0

دوست عزیز جناب آقای نصیری، شما كه با استناد به گزارش سركار خانم كاظمی عنوان مینمایید این گزارش را حاوی نكات حیرت انگیز و تكان دهنده یافته اید، بهتر نیست پیاده شوید تا قدری باهم حركت كنیم0 چرا بعضی مواقع قدری صبر نمی كنیم تا بعضی از مسائل دقیقا روشن شود، و سریعا موضع گیری میكنیم؟ چرا بعضی از ما انسانها بدون تعقل و تفكرسخن گفته ،وازیادمان میرود اول اندیشه وآنگهی گفتار،تا بعدا پشیمان نشویم0  چون،شما در دنیای مجازی سخن گفته ، محكوم ورای هم صادر میكنید، بدون اینكه لحظه ای درنگ نموده، یك طرفه به قاضی میروید0 فكر میكنید، شما نیز از اول عاقل و فرزانه بوده اید و عاری از اشتباه ، و فقط دیگران هستند كه اشتباه كرده و شما وظیفه نقادی و اصلاح آنان را دارید0 نه دوست مهربان نقد صادقانه و منصفانه خیلی با بدون تامل سخن گفتن فرق دارد 0چون هر سكه ای دو رو دارد، ویك رویه آن سطحی نگری است كه بعضی مواقع اشخاصی از جامعه كوهنوردی ما اسیر آن میباشند0 چرا بخود نمی آییم و پیشنهاد نمی دهیم تا این وقایع در مجمعی بیطرف آسیب شناسی شده، و بدون حب و بغض و سیاسی كاری و در نظر گرفتن خطوط قرمز تشكیلات فدراسیون مقصرین واقعی را مشخص كند0 تا با مدیریت بحران بتوانیم از این مرحله به سلامت عبور نماییم تا نسل جدید كوهنوردان كشورمان درسهای خوبی كسب نموده، و در آینده شاهد صعودهای خوب و بدون حادثه در منطقه هیمالیا باشیم 0دوست عزیزتمامی زخم ها بهبود پیدا میكنند غیر از زخم زبان، كه عامل آن بكاربردن كلمات نامناسب میباشد0دوست عزیز،واقعاً برای تغییرفرهنگ هیمالیانوردی ایرانی چه باید كرد؟آیا غیرازاین است كه باید به سخنان دلسوزان با تجربه كوهنوردی توجه میكردیم كه آموزش ، آموزش ، آموزش،  وكارپایه ای با برنامه ریزی مدون، وحركتهای اصولی با استفاده ازخرد جمعی، وتشخیص اولویتها واستفاده ازتجارب عملی دیگران ونه تكرارآنها،وحمایت ازتمامی كوهنوردان شریف وپر تلاش، بدون سیاست خودی وغیر خودی0
سركار خانم كاظمی ضمن تبریك برای صعودتان به قله ماناسلو ، همچنانكه شما نیز در گزارشتان  اعلام و طوری جلوه داده اید كه صعود تیم زنجان با نفرات آزاد از قبل برنامه ریزی شده و شما نیز بخشی از خرید مواد غذایی را انجام داده اید،در این موارد ممكن است، از قبل بین شما و مسئول فنی تیم زنجان صحبت هایی انجام گرفته باشد0 ولی آیا شما یكبار در اردویی و یا نشستی با اعضای تیم و مسوولین زنجان حضورداشته اید ؟ و آیا آنها شمارا دیده اند؟! و یا مرحوم عیسی میر شكاری را از قبل می شناختند ؟ فكر نمی كنید اگر قدری انصاف را رعایت میكردید و مسائل را آنچنانكه از اول تا آخر برنامه اتفاق افتاده بیان میكردید حق نان و نمك را بجا می آوردید0 دوست عزیز، ما ایرانیها انسانهای احساساتی هستیم و بعضی مواقع در دوستی ها و اجرای برنامه  بقدری پیش می رویم كه حتی ضابطه ها را فدای رابطه ها میكنیم و باعث میشویم یك تشكیلات را كه با اصول و اساس ایجاد شده ، به زیر سوال ببریم0 اگر همین افرادی كه شما آنها را دارای نقاط ضعف اساسی می دانید در منطقه بی تفاوت به وضعیت افراد تیم آزاد به اجرای برنامه خود می پرداختند ودر مقابل درخواست شما برای همكاری به راه خود ادامه داده، چه قضاوتی میكردید 0آیا در برگشت از صعود و ارائه گزارش نمی گفتید اینها دیگر چه كوهنوردانی هستند كه هموطن خود را درك نكردند و دریغ از همراهی و همدلی و هزاران مسائل اخلاقی و حرف و حدیث دیگر، دوست عزیز، نه كوهنوردی تمام میشود و نه كوهها ، انسان ممكن است به دیگران و خوش آیندشان گزارشی بدهد ولی در نهایت هیچ وقت نمی تواند در خلوت با خودش غیر صادق باشد 0 شما كوهنورد گرامی وقتی دوستی را به علت نداشتن زیر انداز به چادرتان دعوت میكنید و از وضعیت جسمی و روحی او در طول برنامه مطلع هستید كه چگونه در كمپ پزشك تیم حتی او را از ادامه صعود منصرف كرده بود، حال وقتی صبح برای صعود آماده میشوید تا رسیدن به قله از حضور او در جمع بیخبر بودید و حتی یكبار به دوستان پیشنهاد نداده ، و نگفتید كه هم چادری ما نیامده تا آقای نادعلیان را در جریان كار قرار دهید و بعدا چگونه بیان میكنید كه سرپرست كه در كمپ دو و در مكانی به مراتب امن و آسوده از شما قرار دارد نپرسیده كه چه كسانی صعود میكنند و چه كسانی در كمپ میمانند؟!واین مسئله رانیزنبایدفراموش كنیم كه شماازتوان روحی وجسمی وی درصعودهای قبلی اطلاع كامل داشتید0آیافكر نمیكنید با مشوش كردن اذهان دیگران به مقصرجلوه دادن سرپرست تیم زنجان دامن میزنید،وآیافكر نمی كنید كه دوست عزیزهمه بفكر صعودبوده اید وغافل از مسائل اطرافتان،درحالیكه شخصی باتجربه وفنی كه چندین برنامه راسرپرستی كرده در كنارتان بوده،ویا وقتی ازصعود قله برمی گردید  ، باتوجه به وضعیت جسمی افراد درآن ارتفاع انتظار داریدهمگی سرحال باشند وبه كار امدادرسانی مشغول شوند آنهم بعد ازیك كارطاقت فرساوهوای نامساعد،كه خودشمانیزدروضیعت مناسبی نبوده اید، آیا درك ناصحیحی از اوضاع نیست ؟وقتی جناب آقای نجاریان با آنهمه تجربه درصعودهای هیمالیا واطلاعات فنی وپزشكی وامداد وباتوجه به اینكه حتی شرپاهای قوی را بقول خودشان انتخاب كرده بودند، نتوانسته خارج از حد امكان وتوان كمك حال مرحوم عیسی میر شكاری باشد،درحالیكه باتوجه به وضعیت افرادتیم كه واقعا قادربه كمك نبوده،و نه اینكه نیامده اند،درحالیكه باز از افرادهمین تیم دركارامداد حاظر بوده اند،شما دامنه تعهدات افراد دیگر وخودتان راتا كجا میخواهید گسترش دهید0 آیا بهتر نیست قدری احساساتی نبوده و معقول فكر كنیم كه اصلافرهنگ كوهنوردی وهیمالیانوردی در كشور مابا دیگران فرق بسیار  دارد وبعضی مواقع بسیار احساسی عمل میكنیم تا با طرح وبرنامه، كه نمونه اش دراین برنامه ممكن بود با ماندن افراد در بالا ابعادحادثه بسیار وسیعتر از اتفاقی بود  كه برای كوهنورد عزیز مان پیش آمد0 در هر حال باز میخواهم بگویم،آیا اگر منصف بوده، وبدوراز جو گرفتگی مسائل رامورد بررسی قرارمیدادیم، بهتر نبود؟ همان موردیكه رئیس محترم فدراسیون درتماس با رئیس هیات زنجان فرموده بودند، كه بقیه اعضاء تیم سریعاً به پائین برگردند تا مشكل دیگری برمسئله پیش آمده اضافه نشود0 چون هما نطوریكه بهتر میدانید اكثر اتفاقات درحین برگشت بعلت خستگی وعدم بازسازی انرژی از دست رفته درصعود پیش می آید.
دوستان عزیز وبزرگوار جناب آقای دكتر حمیدی ودكتربهپور شما كه در عرصه پزشكی كو هستان صاحب نظر هستید ودربرنامه های بسیاری باكوهنوردان بوده ، وبا بسیاری از مشكلات چه از نظر فیزیولوژی بدن ومسائل روحی وروانی كه برای صعود كنندگان اتفاق می افتد آشنائی دارید ودر بسیاری از كلاسها توضیح داده اید كه در ارتفاعات چه مشكلاتی برای صعود كنندگان در حین اجرای برنامه و مسئله امداد رسانی ودیگر موارد پیش می آید، كه بعضی مواقع كوهنوردان قادر به جمع وجور كردن خود نیستند، در حالیكه اكثر كارها توسط شرپاها انجام میشود0 از حمل بارها گرفته تا آماده سازی كمپ ها وثابت گذاری وحتی امداد رسانی ، گزارش هردو پزشك محترم حاوی نكات بسیار قابل تاملی بود گزارش جناب دكتر حمیدی كه ازاول برنامه در كنار تیم بودند، ودكتر بهپور كه در منطقه حضور داشته، وبعدا در جریان امور قرار گرفته اند0ولی متاسفانه باتوجه به اینكه دكتربهپور پای بیانه را امضاء كرده ، و درعرصه پزشكی سوگند خورده اند كه به اصولی اخلاقی پایبند باشند، سعی نكرده اند با پرداختن كامل به جزئیاتی كه میتوانست در رفع ابهام ذهن كوهنوردان موثر باشد گام اسا سی بردارند0همچنانكه درابتدای گزارش قدری شعاری واحساسی شروع كرده وازبیرحمی وخطاها وناجوانمردی انسانها دركوهستان می گویند،وبقول خودشان سعی میكنند دراین گزارش ازدید یك كوهنورد به موضوع نگاه كنند نه یك پزشك،ولی دوست مهربان در حالیكه باید هم بعنوان كوهنورد وبیشتر از جایگاه یك پز شك متعهد به موضوع نگاه می كردید0دكتر عزیزدرست است كه چكیده متن رادرجمله ای بیان كرده اید به این مضمون ((مرگ عیسی میرشكاری یك حادثه ناشی از كوه وكوهنوردی نیست وربطی به خطرات كوهستان ندارد، بلكه یك تراژدی ناشی ازخطاهای متعدد انسانی است 0)) دوست عزیزشاید بهترازمن واقف هستید كه برای بوجود نیامدن تراژدی ناگوار ،این صعود كنندگان هستند كه باید باخود تعیین تكلیف كنند وبا تشخیص دقیق وواقعی از وضعیت  خود بدانند كه درچه وادی قدم میگذارند وباچه خطراتی روبرو خواهند شد كه متاسفانه بعضی از كوهنوردانی كه به ارتفاعات هیمالیا میروند تصویری روشن از آنچه میخواهند انجام دهند ندارند وهیچگاه بطور كامل واصولی از مشاوره افراد با تجربه سود نبرده اند ،واین خود را زمانی نشان داده كه با بحرانی نا خواسته روبرو شده اند،درحالیكه مدیریت بحران یك علم وهنراست كه در مواقعی جان انسانها رانجات داده است0هزارافسوس كه بیماری صعود به هر قیمت ودر هر وضعیت وبا هركسی باعث گردیده است كه كارهای خطرنا كی بنام ریسك كردن انجام دهیم ،كه صدمات جبران ناپذیری به جامعه كوهنوردی تحمیل كرده است 0 حا ل دوست عزیزبا تمام این قضایا كه درصعودهاپیش آمده فكر نمی كنید كه باید پزشك تیم نیز مانند سرپرست ومسئول فنی از جایگاه شایسته ودر خور احترام درطول برنامه برخوردار باشند0 دوستان عزیز،فكر نمی كنیدكه با كسب صلاحیت در عمل وبرنامه ها میتوانید خود را بعنوان پزشكان كوهستان به هر تشكیلاتی تحمیل نمایید تا تصمیم از آن كسانی نباشد كه درك صحیحی از اوضاع وكوهنوردی هیمالیا نداشته باشند0 وقتی كاری ازاول بااصول واساس وبرنامه ریزی انجام گیرد، دیگر این زنجیره ای ازعوامل منفی نیستند كه منجر به بروز حادثه میشوند بلكه باعث می گردد جلوی بسیاری از تصمیمات نامعقول گرفته شود0همچنا نكه جناب آقای دكترحمیدی میتوانست ازابتدای برنامه با این تصمیم نادرست مخالفت نمایند0 متاسفانه وقتی فدراسیون محترم برای وجود پز شك درتیم ها وارائه خدمات، بخشنامه ای برخورد كرده، وحدود تعیین میكند كه پزشك تا كدام كمپ دركنارتیم باشد، دیگر چه انتظاری داریم0 در حالیكه پزشك تیم باید درطول اردوها حضور یافته وتوان افرادرا از نظر بدنی ومسائل دیگربررسی نموده، وبرای هر یك پرونده جداگانه ای تشكیل دهد 0 وشاید در همان پایان اردوها تشخیص دهد كه شخصی قادر نیست دراین صعود شر كت كند 0 ویااطلاعات پزشكی افرادرا به حدی بالاببردكه بتوانند با بودن پزشك  در پائین خود كاری انجام دهند، وباتشخیص به موقع ازبروز  حوادث جلوگیری نمایند0این مسائل ممكن نیست، جز باتغییر قوانین موجود، واحترام به نقش پز شك درتیم های صعود كننده ، درحالیكه بعضی مواقع مشاهده میكنیم كه با سیاست یك بام ودو هوا عمل میشود وبرای یك تیم صعود كننده وجود پزشك الزامی است، وبرای تیم دیگرنه، كه نمونه اش در صعودهای اخیر مشاهده شد0 دوستان عزیز، علیرغم اینكه احترام زیادی به پزشكان وارائه  خدماتشان به انسانها می گذارم، ولی متاسفانه شما بزرگواران در این برنامه ها در بازیی شركت میكنید كه خودتان نقش اصلی واساسی در آن ندارید و دیگران هستند كه برایتان حد وحدود تعیین میكنند ونقش شما را تا حد یك ارائه دهنده خدمات پائین می آورند ، درحالیكه با اندكی انعطاف وبازنگری می شد از وجود با ارزش شما بزرگواران درتیم ها استفاده كافی شده، و جلوی بسیاری از حوادث پیش آمده گرفته شود0تا اینگو نه نباشد كه یك صعود كننده در یكجا كه لازم است به توصیه پز شك توجه كند و در جای دیگر كه تشخیص میدهدكه باید به هرقیمتی  صعود كند توجه كافی واساسی ننماید0 ودرگزارش  اینگونه عنوان شود كه پز شك اعتراضی به انجام هم هوائی افراد نداشته ،ویا از بالین مرحوم میر شكاری به كمپ پائین بر گشته واورا تنها گذاشته ، در حالیكه این مسئله عنوان نمی شود كه بعضی از صعود كنند گان به نظرات پزشك محترم توجه نكرده اند0واین مشكل به این علت است كه جایگاه ونقش هیچكس دربرنامه تعریف شده نیست ، ازسرپرست تیم گرفته تا مسئول فنی وپزشك تیم وحتی خود نفرات ،درصورتیكه دراول برنامه همه متعهد میشوند كه به توصیه ها وتصمیم ها احترام گذاشته وعمل نمایند،ولی متاسفانه درجایی كه صرف نمیكند دم از قانون زده میشود، كه همان مثال مرغ وشتر مرغ صادق است0جناب دكتر بهپورعزیز،شماكه درقسمتی از گزارشتان(اولین حلقه)  وضعیت مرحوم عیسی میرشكاری را بدون تعارف ازنظر وضعیت جسمی وروحی وفنی وتجربه برای صعودمناسب تشخیص ندادید باتوجه به اینكه حتی دركمپ ها با اوصحبت كرده بودید آیادرجلسه ای مسئول تیم  رادرجریان كامل كار قرار دادید ؟ ویافقط با آقای نجاریان صحبتی كلی در مواردیكه ذكر میكنید داشته اید، كه آنهم معلوم نشده قبول كرده یا نه0آیا به لحاظ تعهدتان در حرفه پزشكی توانستید مانع صعود اوبه قیمت مرگ یا زندگیش شوید ؟یا راهنمائیهای شما نیز درحد توصیه بوده وآرزوی صعودی بی خطر،!درحالیكه تشخیص به موقع وبه صدا درآوردن زنگ خطردر همان اوایل كار توسط شما بزرگوران  بهتر می توانست موثر باشد،واوراازصعودمنصرف، وبه پایین بازگردانده شود0درحالیكه شمانیز  به یاد آوری چند قانون طلایی در بیماریهای ارتفاع وپیدا كردن ردپایی از سهل انگاری وبرخورد غیر مسئولانه وعدم آموزش ونقش حمایت از همنوردان درصعود، وعدم ارائه خدمات شركت هادربرنامه اشاره كرده، ولی بواقع مشخص نمیكنید كه انسانهائی كه به این وادی قدم میگذارند ممكن است باچه خطراتی روبرو شوند ودرچه شرایطی واقع شده، كه حتی به طور عقلانی نتوانند بین زنده ماندن وانصراف از صعود، یكی را انتخاب نمایند 0 ویا نتوانند بین نجات خود ودیگری چه انتخابی داشته باشند ، ویا در ارتفاعات مختلف چه خصوصیاتی ازیك صعود كننده ممكن است بروز كند كه برای دیگران تعجب آورباشد، از پرخاشگری گرفته تا عدم تصمیم گیریهای اصولی ، پس بهترنبود، قدری دراین موارد توضیح میدادید0چون برای همگان آشكاراست كه خطا های انسانی هستند  كه تراژدی ببارمی آورند     وعدم توجه اصولی وبازنگری است كه این تراژدی رابه كمدی تبدیل میكند، وباعث مرگی ساده درعین ناباوری میشود وهزاران اما واگرنا تما م0شاید دوست مهربان، یكباردیگرچگونگی اتفاق وحادثه ای راكه برای كوهنورد فقید لیلا اسفندیاری افتاده،اززبان كوهنوردعزیزآقای عظیم قیچی ساز بادقت بخوانید وكاری كه بعد از دیدن وی، صعود،وسقوط او،وامدا دی را كه انجام داده اند، با مسئله امداد ومرگ مرحوم میر شكاری مقایسه كنید،با برخوردی از دونوع متفاوت روبرو میشوید ، كه  ممكن بود پرسش هایی در ذهن خوانندگان برانگیزد، ویا آنهم مرگی ساده بود!!! ازنوعی دیگر0
ودر نهایت دوستان عزیز ، كوهنوردان شریف، آیاقدری به وجدان خود رجوع كرده، وبدور از هیاهو وگردوخاك كردن مسائل را واقعی وآنگونه كه اتفاق افتاده مورد بررسی قرار داده ایم، ویا فقط خواسته ایم جوابگوی بخشی از جامعه كوهنوردی باشیم وازرفتن به عمق مسائل وبیان واقعی اتفاقات گریخته ایم0 دوستان كوهنورد، اگر بعضی مواقع فقط قدری وجدان درد داشتیم،  حال سطح كوهنوردی وهیمالیانورد ی ما اینگونه بود ؟ چرا صعودهای هیمالیانوردی رااز زمانیكه در فدراسیون كوهنوردی باب شدوافرادی با علاقه دراین وادی گام گذاشتند مورد بررسی قرار نمی دهیم، از فراخوانها تا تست واردوها ، انتخاب افراد برای صعود ، حذف شدن افراداز استانهای مختلف ، اتفاقاتیكه در صعود ها افتاده،چه توسط تیم های فدراسیون، چه تیم های مستقل ، یا افراد در پوشش شركت ها ، تا حلقه های مفقوده را پیدا كنیم وبا بیان آنها چراغ راهی باشیم برای آیندگان ، آیا تا به حا ل فكر كرده ایم كه وظایف فدراسیون كوهنوردی كه بقیه زیر مجموعه این سازمان میباشند چیست؟  نظارت ، حمایت، بررسی طرح وبرنامه صعودها در شورای برون مرزی،صدور گواهی صعود،دادن وسائل فنی ، كمك مالی ،آموزش افراد،كمك به هنگام بروز حادثه،گرفتن گزارش،یا تزریق افرادبه تیم هاجهت تقویت ،معرفی پزشك،و0000    همچنانكه در كمیته بررسی هیچگونه موردی اشاره نشده، دوستان گرامی، با گفتن این موارد خدای نكرده قصد ندارم مسائل واشتباهاتی كه دراین صعود پیش آمده را نادیده بگیرم فقط خواسته ام بگویم باید به ریشه ها توجه كرده وبا بیان واقعی نقاط ضعف وقوت هر بر نامه، از صعودها حمایت كنیم نه آنهارا مایه عبرتی كنیم برای دیگران، تا در حركتهای بعدی با تردید گام بردارند، بلكه باید از تجارب دیگران استفاده كرده تا برنامه های بدون نقصی رااجرانمایند 0 متاسفانه ما همیشه زمانیكه باید نظارت كنیم دخالت میكنیم وزمانیكه باید دخالت كنیم افراد را به حا ل خود رها میكنیم ودستمان را زمانی به طرف دیگران دراز میكنیم كه دستشان از دنیا كوتاه شده است0 ونمی دانم چرا زمانیكه زنده اند از آنها حمایت نمی كنیم ودر حوزه نظر وعمل یكسان رفتار نمی نماییم وشاید در خاتمه این نوشته بد نبا شد به سئوالی كه جناب آقای دكتر فرید عباسی در سایت انجمن پزشكان  كوهستان بیان كرده اند اشاره  شود  كه  اگر((  عیسی میر شكاری زنده می ماند)) ویا به نظرمن اگراین تیم موفق برمی گشت چه رفتاری داشتیم؟ آیا رفتار ما اینگونه بود ؟ آیا رفتار تیم زنجان رادرحمایت از دیگر كوهنوردان آزاد بعنوان رفتاری جوانمردانه نمی ستودیم وكاپ اخلاق ومدال نمی دادیم واین صعود را به عنوان صعود برتر معرفی نمی كردیم وسیل تبریك درمجله كوه وسایت های مختلف سرازیرنمی شد ؟دوست عزیز،جناب آقای دكترعباسی، صعودهای هیمالیا با برنامه ریزی ومدیریت صحیح كه هنر زنده ماندن نیزمیباشد، میتواند عیسی های بعدی را زنده نگه دارد0واین میسر نمیشود جز با تجدید نظردرقوانین ودستورالعمل های موجود0 وبهتر است چه درموقع شكست وپیروزی،واتفاقات ناگوار بعد از این به آسیب شناسی وبررسی نقاط ضعف وقوت بپردازیم، تا صادقانه بتوانیم سخنگوی و نماینده واقعی جامعه كوهنوردی باشیم0نه درسخن،بلكه درعمل ،دوستان محترم، میتوان درنوشته ها وگفته ها ازاخلاقیات ،صداقت ،وجوانمردی سخنان بسیاری بیان كرد ،ولی اخلاقی زیستن وباوربه آن سخنان هزینه هایی داردكه باید پرداخت0برای رسیدن به كوههای سیمرغ آشیان، باید تلاش بسیاركرد، تلاشی صادقانه وبرروی پاهای خود،نه بردوش دیگران، وپل ساختن آنها،بزرگواران عزیز، شمادرهرمسئولیتی كه باشید،چه قبول نمایید یانه ،مسئولید وپاسخگو ،همچنانكه دیگران باید باشند0
میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت      میخواری ومستی ره ورسم دگری داشت 
درخاتمه لازم است ذكرنمایم این نوشته، دیدگاهی است كاملا شخصی،كه جمع بندی شده، وهیچگونه ارتباطی با نظرات تشكیلات وگروهی ندارد 0امیدوارم، شاید بیان این مواردومسائل تلنگری باشد كه دیگردوستان نیزنظرات وانتقادات روشنگرانه وصادقانه خودشان رابیان نمایند،تا با استفاده از خرد جمعی حركتی مثبت وروبه پیش داشته باشیم 0دراین نوشته هرگزبدنبال رنجش خاطركسی نبوده ام ،و اگردوستان وبزرگواران مواردی را مشاهده كردند ،با سعه صدرگذشت نمایند0                                                                        
                                                                                  جبارادیبی آبان ماه 1390

 


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 آبان 1390    | توسط: حسن باقری    |    | نظرات()